پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری ساختاری حمایتی است که از طریق کمک به ایجاد و رشد شرکت های فناور، به رشد و توسعه علم و فناوری و ایجاد ثروت بر پایه دانش کمک نموده و از طریق ارائه خدمات با ارزش افزوده باﻻ، تامین فضاﻫﺎی کاری و تسهیل ارتباط با دانشگاه زمینه توسعه کسب و کار شرکتﻫﺎ را فراﻫﻢ می کند.
ارکان پارک عبارتند از:

- هیات امنا

- رییس

- هیات رییسه

- شورای علمی و فناوری

 

پارک علم و فناوری گیلان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوز شماره 3769/ 22 مورخ 30/ 5/ 1381 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی تاسیس و مطابق مفاد این اساسنامه، مصوبان هیات امنای پارک و قوانین و مقررات مربوطه اداره می شود.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سازمان موسس، مسئولیت تاسیس و تامین اعتبارات مورد نیاز برای پارک علم و فناوری گیلان را به عهده دارد.

 

پارک از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امنا و از نظر مقررات اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین نامه استخدامی و سازماندهی و تشکیلات مصوب هیات امنا است.

سطوح سازمانی پارک حداکثر در چهار سطح به شرح ذیل تعریف می شود:

- ریاست پارک: اولین سطح سازمانی وبالاترین مقام اجرایی پارک است.

- معاونت: دومین سطح سازمانی پس از رییس پارک است که بخشی از وظایف مرتبط با اهداف پارک را بر عهده دارد.

- مدیریت/مرکز: سومین سطح سازمانی پارک به شرح ذیل است:

الف- مدیریت انجام بخشی از وظایف معاونت پارک را در زمینه فعالیت های اجرایی بر عهده دارد. در راس مدیریت مدیر قرار دارد.

ب- رییس مرکز انجام بخشی از وظایف پارک را در زمینه فعالیت های مطالعاتی و اجرایی به صورت متمرکز بر عهده داشته و در راس مرکز قرار دارد و سطح سازمانی آن همتراز مدیریت است.

- گروه/اداره: چهارمین سطح سازمانی است که عهده دار انجام وظایف محوله در راستای بخشی از مامورت پارک است. ماهیت وظایف گروه مطالعاتی و تحقیقاتی و ماهیت وظایف اداره اجرایی است. در راس گروه/اداره رییس قرار دارد.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پارک علم و فناوری گیلان می باشد.
Powered by DorsaPortal